Algemeen

1.1 Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot de levering van losse magazines die worden uitgegeven door Uitgeverij HannaBoek Jacob Mosselstraat 52a 2595 RJ Den Haag, Kamer van Koophandel nummer: 27124481 te Den Haag btw nummer: NL116476886B01, die worden afgesloten via de website hollandsebeelden.nl
1.2 De klant wordt geacht door het aangaan van een overeenkomst met uitgeverij HannaBoek, deze voorwaarden te accepteren.
1.3 Uitgeverij HannaBoek garandeert dat het geleverde beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
1.4 Van het in deze leveringsvoorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen; in dat geval blijven de overige bepalingen van deze leveringsvoorwaarden onverkort van kracht.
1.5 De klant dient minimaal 18 jaar te zijn.
1.6 Uitgeverij HannaBoek behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden.

 
Bestelling

2.1 Losse nummers van het magazine zijn te bestellen via de daartoe op de website getroffen voorzieningen.
2.2 Indien uitgeverij HannaBoek een bestelling aanvaardt, stuurt uitgeverij HannaBoek de klant een bevestigingsbericht naar het door de klant op het bestelformulier opgegeven e-mailadres.
2.3 Uitgeverij HannaBoek heeft het recht om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren.
2.4 Het wettelijke herroepingsrecht voor consumenten is uitgesloten voor losse magazines.

 
Prijzen

3.1 De prijzen en eventuele (verzend)kosten van de op de website aangeboden magazines worden door uitgeverij HannaBoek op de website of via andere communicatie bekend gemaakt.
3.2 Tenzij anders op de website aangegeven, kunnen eventuele kortingen of aanbiedingen niet met elkaar worden gecombineerd.
3.3 Alle door uitgeverij HannaBoek gehanteerde prijzen en opgegeven kosten zijn uitgedrukt in euro’s en inclusief btw.
3.4 Uitgeverij HannaBoek behoudt zich te allen tijde het recht voor om iedere actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de atievoorwaarden en/of de actieproducten/prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.

 
Wijze van betaling

4.1 Het aankoopbedrag dient door middel van een iDEAL-betaling te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen.
4.2 Bij niet-tijdige betaling, zullen herinneringskosten in rekening worden gebracht. Indien de betaling van het bedrag ook na aanmaning niet ontvangen is, is uitgeverij HannaBoek gerechtigd de overeenkomst eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen.

 
Abonnement en Bezorging

5.1 Na de eerste abonnementsperiode van vier nummers wordt het abonnement stilzwijgend en voor onbepaalde tijd voortgezet – tenzij drie maanden voor het eindigen van die abonnementsperiode is opgezegd – en betaald u de reguliere abonnementsprijs. Vanaf dat moment is de abonnementsperiode – van vier nummers – opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Uw opzegging ontvangen wij per mail en wordt van kracht na bevestiging door uitgeverij HannaBoek.
5.2 Verhuisberichten uitsluitend via het e-mailadres redactie@hollandsebeelden.nl
5.3 De bezorging van de magazines van uitgeverij HannaBoek vindt in Nederland plaats via PostNL, levering naar het buitenland alleen op aanvraag. Indien het magazine niet of beschadigd aangekomen is, kan de consument daarover contact opnemen via het e-mailadres redactie@hollandsebeelden
5.4 Het overschrijden van een leveringstermijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding, op ontbinding van enige overeenkomst of enige andere actie jegens uitgeverij HannaBoek, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van uitgeverij HannaBoek of haar bedrijfsleiding.

 
Privacy en Wet Bescherming Persoonsgegevens

Uitgeverij HannaBoek is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens die worden verzameld bij het aangaan van nieuwe abonnementen of losse verkoop met als doel om:
6.1 Uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen uitgeverij HannaBoek en de klant.
6.2 Om een administratie bij te houden van alle klanten van Hollandse Beelden.
6.3 Klanten middels een nieuwsletter te informeren over nieuwe nummers en andere voor Hollandse Beelden en haar klanten relevante zaken.
Uitgeverij HannaBoek respecteert de privacy van haar klanten en zal de klantgegevens nooit aan derden verstrekken.

 
Overige bepalingen

Op deze leveringsvoorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. Deze leveringsvoorwaarden treden in werking met ingang van 8 juli 2016.